วัดพระธรรมกาย วันมาฆบูชา

ที่วัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา

Home / ข่าวทั่วไป / ที่วัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา
ที่วัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา และพิธีจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา กว่า 1 แสนดวง

วันนี้ (1 มี.ค. 61) ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา ด้วยการตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล นั่งสมาธิ และพิธีจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา กว่า 1 แสนดวง และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้น เป็นพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 390,001,250 จบ ณ ลานธรรม รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

โดยวัดพระธรรมกายยังได้ร่วมกับองค์กรภาคีพุทธอีกกว่า 20 องค์กรจัดโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 2 –31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายหมู่บ้านศีล 5 ให้เข้มแข็งด้วยหลักการ บวร ตามนโยบายของมหาเถรสมาคมอีกด้วย

ทั้งนี้วันมาฆบูชา หรือวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งในสมัยพุทธกาลมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการคือ1.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2.พระภิกษุทุกรูปเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3.พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นขีณาสพอรหันต์ 4.วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา สรุปใจความได้เป็น 3 ส่วน คือ 1.หลักการเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 2.อุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 3.วิธีการเพื่อใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่า วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก