โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพลตรีหญิง ‘พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา’ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการเรื่องพระราชทานพระยศ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศให้ ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานพระยศ เป็น พลตรีหญิง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังออกประกาศพระราชโองการเรื่อง แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2561 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา ยังออกประกาศพระราชโองการเรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา