การเมือง ข่าวINN ข้าราชการ ดุสิตโพล ทุจริต รัฐบาล

ประชาชน ชี้ ข้าราชการโกงมีทุกยุค มองแก้การเมืองไม่ได้

Home / ข่าวทั่วไป / ประชาชน ชี้ ข้าราชการโกงมีทุกยุค มองแก้การเมืองไม่ได้
โพล เผยผลสำนวนประชาชน พบ 40.97 % มองปมทุจริตกระทบเชื่อมั่นรัฐบาล ขณะ 56.61 % ชี้แก้การเมืองไม่ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,157 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2561 เนื่องจากปัจจุบันข่าวทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการมีออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวนชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และโครงการอบรมวิชาชีพ ผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ

โดยจากการสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 44.22 มองข่าวทุจริตในระบบราชการ เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย และการทุจริตที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลกระทบความต่อเชื่อมั่นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึง ร้อยละ 40.97 ขณะที่ร้อยละ 56.61 ประชาชนมองว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถแก้ปัญหาทุจริตนี้ได้

สำหรับสาเหตุการเกิดทุจริต ประชาชน ร้อยละ 68.57 มองว่า ข้าราชการมีความโลภ เห็นแก่ตัว รองลงมา ร้อยละ 26.72 ใช้อำนาจเอารัดเอาเปรียบ และร้อยละ 19.29 ระบบการตรวจ
สอบไม่เข้มแข็ง