ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

“ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ” ดึงเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Home / ข่าวทั่วไป / “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ” ดึงเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เยาวชน กว่า 7,000 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตบเท้าร่วมกิจกรรมเข้า “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยค่ายเยาวชนนี้เป็นการบูรณาการของ 13 องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,กรมป่าไม้ ได้ร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ และมีค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาให้มีจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษฺ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการเพื่อนำไปสู่การขยายผลแก่ชุมชนและท้องถิ่น ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร, ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทั้งนี้ โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้อบรมเยาวชนมาแล้ว 4รุ่น มีเยาวชนร่วมโครงการกว่า 20,000 คน และสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำประโยชน์ให้แก่ชุมขนได้ถึงร้อยละ 50 และสำหรับในปีนีั กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และยังมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อต่อยอดพัฒนาให้แก่สถาบันการศึกษามากกว่า 500 โรงเรียน