ขนส่ง ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.

สหภาพ ขสมก. ร้องนายกฯ เร่งแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Home / ข่าวทั่วไป / สหภาพ ขสมก. ร้องนายกฯ เร่งแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สหภาพ ขสมก. ร้องเรียนนายกฯ เร่งแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 24 เม.ย. 2561 นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้เข้าร้องเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตามที่มติประชุมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อองค์การสามารถบริหารจัดการงานให้และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

นายวีระพงษ์ กล่าวว่า การมาวันนี้ต้องการเรียกร้องให้เร่งดำเนินการ ดังนี้

1.ให้รัฐบาลและผู้ที่้กี่ยวข้อง ปลดบอร์ดชุดเดิมและเร่งแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่

2.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.ให้พิจารณาเร่งสรรหาผู้อำนวยการ ขสมก. ตัวจริงมาบริหารงาน เนื่องด้วยปัจจุบัน ขสมก. ว่างเว้นผู้อำนวยการมาบริหารงานทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การได้ตามนโยบาย

4.การปรับโครงสร้างไม่เป็นไปตามความเห็นของคณะทำงาน ซึ่งสหภาพแรงงานฯ ได้มีความเห็นให้มีการปรับปรุงหน่วยงานบางส่วนและยุบบางหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

5.ให้รัฐบาลพิจารณารับผิดชอบหนี้สินของ ขสมก. ที่ขาดทุนตามนโยบาย และให้จัดสรรงบประมาณให้ ขสมก. ชดเชยส่วนต่างที่ขาดหายไปในการบริการเชิงสังคมที่เก็บราคาต่ำกว่าต้นทุน หากไม่สนันสนุนงบประมาณ เห็นควรให้ ขสมก.ประบอัตราค่าโดนสารให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงได้

6.ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้กับบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด กรณีไม่รับรถโดรสารเอ็นจีวีจำนวน 292 คัน และกรณีที่บริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ฟ้อง ขสมก. ดำเนินการจัดหารถมิชอบ และศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น

โดยสหภาพแรงงานฯ เห็นควรให้มีคำสั่งเร่งแก้ไขปัญหา โดยให้ ขสมก. แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความกระจ่างและหาคนรับผิดชอบให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

7.สหภาพแรงงานฯ ยืนยันให้ ขสมก. เดินรถในเส้นทางเดินรถจำนวน 138 เส้นทาง และให้ยกเลิกเส้นทางสายการเดินรถที่เป็นภาษาอังกฤษ การแบ่งโซนสี เพราะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการปฏิรูปเส้นทางเห็นชอบให้มีการยกเลิกไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการพิจารณาสั่งการในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงหากมีผลประการใดโปรดแจ้งสหภาพแรงงานฯ ให้ทราบภายใน 30 วัน