กสม. ชุมชนป้อมมหากาฬ ป้อมมหากาฬ รื้อถอนบ้าน

กสม. มีมติทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่ากรุงเทพฯ กรณีรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ

Home / ข่าวทั่วไป / กสม. มีมติทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่ากรุงเทพฯ กรณีรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ
กสม. มีมติให้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ

วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 14/2561 ได้พิจารณาความคืบหน้ากรณี ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมกรณีชุมชนป้อมมหากาฬ (รายงานผลการพิจารณาที่ 814/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560)ไปยังคณะรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ส่งหนังสือลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งผลดำเนินการกรณีชุมชนป้อมมหากาฬ โดยยืนยันข้อกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปรับปรุงวางผังตามแนวคิดชุมชนของแผนแม่บท เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนบ้านไม้โบราณในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) และควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องกับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ในขณะเดียวกัน เมื่อ กสม. ส่งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมกรณีชุมชนป้อมมหากาฬดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แจ้ง กสม. ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ลงมติรับทราบรายงานข้อเสนอแนะของ กสม. ในเรื่องดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

อนึ่ง ขณะนี้กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการรื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬในส่วนที่เหลือ ที่ประชุม กสม. จึงมีมติให้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาดำเนินการกรณีชุมชนป้อมมหากาฬให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของ กสม.