กรมการขนส่งทางบก ข่าวสดวันนี้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ขนส่งฯ ให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 1-31 พ.ค.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ ให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 1-31 พ.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก ให้ผู้พิการเนื่องจากประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

ภาพประกอบข่าว

ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวัน กลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับปี 2561 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยอีก 140 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน แล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ประกอบด้วย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้ , ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) , ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 3 รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อย จำนวน 2 รูป กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อย จำนวน 2 รูป มาด้วย , ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลตามแพทยสภารับรอง (2551) , ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือหลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการจัดสรร หรือครอบครัว ขอเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างอาสาดำเนินการแทน ด้วยกระบวนการของทางราชการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ