6พฤษภาคม วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

รมว.สธ. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

Home / ข่าวทั่วไป / รมว.สธ. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และถวายสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เคียงคู่สมเด็จพระราชชนนี สืบสานพระราชปณิธานและโดยพระดำริของพระองค์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และทรงมีพระเมตตาต่อทวยราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขด้านอนามัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ควรที่พระองค์ท่านจะได้รับการยกย่องและเทิดพระเกียรติไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ขนาดสองเท่าของพระองค์จริง เป็นประติมากรรมลอยตัว ทรงประทับพระองค์นั่งอยู่บนพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ชุด พอ.สว. พร้อมหมวก ทำด้วยบรอนซ์ทำสีผิวโลหะเป็นสีน้ำตาลอ่อน ด้านหลังพระอนุสาวรีย์ เป็นงานประติมากรรมภาพนูนต่ำผสมนูนสูง ขนาด 3 คูณ 4 เมตร แสดงพระกรณียกิจ และวิถีชีวิตโดยรวม และตัวหนังสือแสดงพระประวัติโดยย่อ ประดิษฐานบริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ให้การแพทย์และการสาธารณสุขและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติคุณ รวมทั้งให้บุคลากรสาธารณสุข มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและจิตสำนึกในการน้อมนำความคิดและจริยวัตรที่งดงาม พร้อมทั้งคุณานุประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต