ทุจริตคอร์รัปชั่น พระทุจริต สมเด็จพระสังฆราช

‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเตือนพระทั่วประเทศหากทุจริตรับโทษร้ายแรง

Home / ข่าวทั่วไป / ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเตือนพระทั่วประเทศหากทุจริตรับโทษร้ายแรง
‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงเตือนพระทั่วประเทศหากทุจริตรับโทษร้ายแรง พร้อมทรงเน้นย้ำให้เอาใจใส่ในการคัดกรองบุคคลจะมาบรรพชาอุปสมบท

จากการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ระดับเจ้าคณะปกครองครั้งแรกของคณะสงฆ์ไทย ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธานในการเปิดประชุมพร้อมประทานพระโอวาทความว่า สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราโชบายไว้ เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะสงฆ์ว่า

พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย มหาเถรสมาคม รับสนองพระราโชบายนี้ด้วยการประกาศเน้นย้ำให้พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส พระอุปัชฌาย์ และพระมหาเถระทั้งหลายเอาใจใส่ในการคัดกรองบุคคลจะมาบรรพชาอุปสมบท การอบรมสั่งสอนพรภิกษุสามเณรในปกครอง และกวดขันผู้อยู่ในปกครองหรือผู้เป็นศิษย์ให้ดำรงตนในกำระเบียบ และพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

พระสังฆาธิการที่มาประชุมในที่นี้ ย่อมทราบดีว่า เป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายในกฎหมายของบ้านเมือง ถ้าบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน คือ ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบบุคคลผู้เป็นพนักงานย่อมต้องได้รับผลร้ายตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างไม่มีข้อยกเว้น กฎหมายนั้นนับเป็นบรรทัดฐานที่หนักสุดของสังคม

ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ก็ต้องได้รับโทษตามบัญญัติ ในขณะเดียวกันเราทั้งหลายล้วนเป็นบรรพชิต ยังมีบรรทัดฐานอีกระดับหนึ่งเรียกว่า พระธรรมวินัย คอยกำกับ ถ้าดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัย ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆ ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะส่งผลร้ายอะไรแก่ตัวท่าน ในการประชุมครั้งนี้จึงขอย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ศึกษาทบทวน ปฏิบัติการ และกวดขันผู้อยู่ในปกครองให้อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งอย่างเคร่งครัด และขอให้ปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการ เพื่อช่วยรักษาเชิดชูคณะสงฆ์ให้มั่นคงคู่ราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลจาก จส.100