ข่าวสดวันนี้ ข้อสอบ อนุบาล

กอปศ. ไฟเขียวร่างกฎหมายเด็กปฐมวัย ห้ามสอบเข้าอนุบาล – ป.1

Home / ข่าวทั่วไป / กอปศ. ไฟเขียวร่างกฎหมายเด็กปฐมวัย ห้ามสอบเข้าอนุบาล – ป.1
บอร์ด กอปศ.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ยืนยันห้ามสอบเข้าอนุบาล และ ป.1สถานศึกษาใดฝ่าฝืน โดนโทษปรับ 5 แสนบาท.

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) วานนี้ (8 พ.ค. 2561) ที่ประชุมได้มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เตรียมส่งต่อ ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ อาทิ เด็กปฐมวัยหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 8 ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด และหมายรวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

สำหรับการห้ามสอบดังกล่าวหมายถึงการห้ามสอบข้อเขียน แต่สามารถประเมินได้โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก สัมภาษณ์เด็กและพ่อแม่ร่วมกันได้