กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จตุพร บุรุษพัฒน์ ทช ประการัง

มาเถอะมาช่วยกัน กรมทรัพยากรทางทะเลฯ วอนประชาชน ร่วมอนุรักษ์ปะการัง

Home / ข่าวทั่วไป / มาเถอะมาช่วยกัน กรมทรัพยากรทางทะเลฯ วอนประชาชน ร่วมอนุรักษ์ปะการัง
​ปีนี้นับเป็นปีที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ปะการังเป็นพิเศษ เพราะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลงอย่างฉับพลันแม้แต่ในแหล่งอนุรักษ์ปะการังที่สำคัญที่สุดอย่าง Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหลายคนบอกว่า ถ้าจะอนุรักษ์ปะการัง เราต้องทำเดี๋ยวนี้ เพราะหากไม่ลงมือทำตอนนี้ ก็เตรียมบอกลาระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดในทะเลได้เลยเพราะทุกอย่างจะสายเกินเยียวยา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เปิดเผยว่า ความริเริ่มด้านแนวปะการังระหว่างชาติ (International Coral Reef Initiatives หรือ ICRI) เกิดจากภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรนานาชาติ และองค์กรเอกชนที่มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ดำเนินการทางด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู

และให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรแนวปะการังและระบบนิเวศอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม Chapter 17 of Agenda 21 ของผลการประชุม United Nations Conference on Environment and Development ที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 1992

ทช,ประการัง,จตุพร บุรุษพัฒน์,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยความริเริ่มด้านแนวปะการังระหว่างชาติ (ICRI) ได้กำหนดปีปะการังสากล (International Year of the Reef หรือ IYOR) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และครั้งที่ 2 ในปี 2551 และในปี 2561 นี้กำหนดเป็นปีปะการังสากลครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดความตระหนักทั่วโลก

ให้เห็นถึงคุณค่าและภัยคุกคามในระบบนิเวศแนวปะการังและระบบนิเวศอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนในด้านการจัดการแนวปะการัง เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานของระบบนิเวศปะการัง และระบบนิเวศอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

​นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับในปี 2561 นี้ ตลอดทั้งปี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของแนวปะการังที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูแนวปะการัง

และใช้หัวข้อหลักในการดำเนินกิจกรรมในปีปะการังว่า “ประชารัฐร่วมใจ รักษ์ปะการังไทยให้ยั่งยืน” จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน เช่น โครงการทำความสะอาดแนวปะการัง (บ้านปลา) โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือ โครงการฟื้นฟูแนวปะการัง และระบบนิเวศอื่นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในโอกาสต่างๆ เช่น วันเด็ก วันทะเลโลก ฯลฯ ทั้งนี้ จะมีการอบรมอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีทักษะในการดำน้ำลึก รวมทั้งมีการอบรมอาสาสมัครในการสำรวจสถานภาพแนวปะการัง (Reef Watch) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสามารถตรวจตราสภาพแนวปะการัง และมีรูปแบบการรายงานที่เป็นมาตรฐาน

ทช,ประการัง,จตุพร บุรุษพัฒน์,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง