ดูงานต่างประเทศ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ต.ท.พงศ์พร สำนักพุทธฯ เอื้อประโยชน์ภรรยา

ร้องสอบ ‘พงศ์พร’ ใช้งบสำนักพุทธฯ เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงานต่างประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / ร้องสอบ ‘พงศ์พร’ ใช้งบสำนักพุทธฯ เอื้อประโยชน์ภรรยาดูงานต่างประเทศ
ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ ‘พงศ์พร’ เอื้อประโยชน์ภรรยาเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล โดยใช้งบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกือบ 5 ล้านบาท

วันที่ 15 พ.ค.2561 ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องเรียนการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่คนในครอบครัว

และผลประโยชน์ทับซ้อนของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ และนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยา ซึ่งได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่าง 29 มี.ค.-5 เม.ย.2561 ที่ในฐานะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ด้วยงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 4,999,500 บาท

ทั้งนี้โครงการนำพระพิสุสามเณรและบุคลากรผู้สนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานประกอบศาสนกิจและนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดียเนปาลจะมีเกณฑ์แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานโดยมีหลักเกณฑ์จะต้องเป็นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

หรือเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เดินทางไปในคณะในสถานะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่อย่างใด

ทั้งนี้นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ยังได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปประเทศเปลี่ยนมาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน

โดยในหนังสือร้องเรียนได้ ระบุว่า การกระทำของพ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ในการกำกับดูแลในขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ภริยาของตนซึ่งขัดกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2550

ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่งมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยเท่าเทียมกันโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักตามมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดังนั้นการกระทำของพ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ถือว่าเป็นการละเมิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ได้ระบุไว้ว่าจะต้องไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้กับญาติพี่น้องและพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

และการกระทำดังกล่าวอาจขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงขอให้ท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาหากพบการกระทำที่เป็นความผิดตามกฏหมายไม่ว่าจะเป็นฐานใดฐานหนึ่งก็ขอให้ท่านดำเนินการไปตามกฏหมายด้วยเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วน