ประกันสังคม ผู้ประกันตน เงินสมทบ แรงงาน

ข่าวดี ! บอร์ด สปส. อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40

Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวดี ! บอร์ด สปส. อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40
ข่าวดี ! บอร์ด ประกันสังคม อนุมัติช่วยค่าธรรมเนียมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39,40 ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

นางอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เปิดเผยถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) สัญจรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า มติที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แทนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านแรงงาน เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม

รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมและ เท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยได้เพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี เช่น การเพิ่มสิทธิทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลสวัสดิการของผู้ประกันตน จึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกันตน และเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมถ้วนหน้า เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจำนวนเพิ่มขึ้น

โดยตัวเลข ณ เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,390,432 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 2,515,777 คน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการให้ธนาคารและหน่วยบริการปรับปรุงระบบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คาดว่าจะเริ่มให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

นางอุรณี ศรีโต กล่าวในตอนท้ายว่า คณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักประกันชีวิตให้กับผู้ประกันตน มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนพัฒนาช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีระบบการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการรับ – จ่ายเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ