ข่าวสดวันนี้ คดีเงินทอนวัด ถอดยศ พระเถระ ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์พระเถระ เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัด

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์พระเถระ เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัด
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ถอดสมณศักดิ์พระเถระ 7 รูป เกี่ยวข้องคดีทุจริตเงินทอนวัด

วันนี้ (30 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

ราชกิจจานุเบกษา, พระเถระ, ถอดยศ, คดีเงินทอนวัด, ข่าวสดวันนี้

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จำนวน 7 รูป ดังนี้

1. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
2. พระพรหมเมธี (จำนงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม
3. พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา
4. พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
5. พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
6. พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา
7. พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 3 5 6 และ 7 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา, พระเถระ, ถอดยศ, คดีเงินทอนวัด, ข่าวสดวันนี้

ราชกิจจานุเบกษา, พระเถระ, ถอดยศ, คดีเงินทอนวัด, ข่าวสดวันนี้