grabbike นิด้าโพล วินมอเตอร์ไซค์ แกร็บไบค์

โพล เผย ประชาชนพอใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์ มองไม่จำเป็นต้องมี App Grab Bike

Home / ข่าวทั่วไป / โพล เผย ประชาชนพอใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์ มองไม่จำเป็นต้องมี App Grab Bike
โพล เผย ประชาชนพอใจนั่งวินมอเตอร์ไซค์มากกว่า GrabBike ชี้ สะดวกในการใช้บริการ มีอยู่ทั่วไปในทุกชุมชน ไม่จำเป็นต้องมี App Grab Bike

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง  “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จากการสำรวจเมื่อถามถึงปัญหาที่พบมากที่สุดในการใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.69 ระบุว่า ความปลอดภัย (เช่น การขับรถเร็ว การขับขี่บนทางเท้า การขับรถย้อนศร และการข่มขู่ผู้โดยสาร)

รองลงมา ร้อยละ 32.67 ระบุว่า การคิดราคาเกินจริงร้อยละ 11.50 ระบุว่า ไม่เคยพบเจอปัญหาเลย ร้อยละ 5.51 ระบุว่า การปฏิเสธผู้โดยสารหรือการปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางร้อยละ 4.79 ระบุว่า ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเข้าข่ายอนาจารด้วยวาจาและการกระทำร้อยละ 0.48ระบุอื่น ๆ ได้แก่จำนวนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะ ระหว่าง “Grab Bike” กับ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.58 ระบุว่า เลือกใช้บริการ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” รองลงมา ร้อยละ 34.03 ระบุว่า เลือกใช้บริการ “Grab Bike” และร้อยละ 0.40ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยในจำนวนของผู้ที่เลือกใช้บริการ “วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง” ได้ให้เหตุผล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.96 ระบุว่า สะดวกในการใช้บริการ (มีอยู่ทั่วไปในทุกชุมชน) ไม่จำเป็นต้องมี App Grab Bike

รองลงมา ร้อยละ 24.60 ระบุว่า เป็นผู้ให้บริการหลักในพื้นที่นั้นๆ (ผู้ให้บริการมีวินประจำ) ร้อยละ 17.78 ระบุว่า มีความรู้จัก คุ้นเคยกับผู้ให้บริการ (ในกรณีคนในชุมชนเป็นผู้ให้บริการ) และร้อยละ 0.61ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และในจำนวนของผู้ที่เลือกใช้บริการ “Grab Bike” ได้ให้เหตุผล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.09 ระบุว่า สะดวกในการเรียกใช้บริการ(ผ่านแอปพลิเคชัน) รองลงมา ร้อยละ 40.80 ระบุว่า ราคาตามระยะทางจริงที่คำนวณให้ทราบก่อนใช้บริการ และร้อยละ 33.49 ระบุว่า มีมารยาทในการขับขี่ที่ดี