ข่าวภูมิภาค น้ำดิบ ปัญหาขยะ พัทยา เกาะล้าน

‘ขยะ-น้ำดิบ’ ปัญหาใหญ่เกาะล้านที่ต้องเร่งหาทางแก้

Home / ข่าวทั่วไป / ‘ขยะ-น้ำดิบ’ ปัญหาใหญ่เกาะล้านที่ต้องเร่งหาทางแก้
ขยะ-น้ำดิบ ปัญหาใหญ่เกาะล้านที่ต้องเร่งหาทางแก้ พบปริมาณนักท่องเที่ยวเกินการรองรับ กท.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย ม.ศิลปากร ศึกษาการจัดทำโซนนิ่ง

เมื่อวันที่ (5 มิ.ย.) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการนำเสนอโครงการศึกษาเพื่อจัดทำโซนนิ่งและการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน จ.ชลบุรี (Carrying Capacity)

ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการศึกษาในการจัดทำการสำรวจการจัดทำโซนนิ่งและแผนการรองรับนักท่องเที่ยวบน 5 เกาะหลักในประเทศ ได้แก่ เกาะล้าน เกาะเสม็ด เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะช้าง หลังพบว่าปัจจุบันพื้นที่เกาะเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่มีปัญหาที่ตามมาที่ต้องติดตาม วางแผนและหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการรองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในอนาคตอย่างรวดเร็ว

ผศ.ดร.ปนิตา วงศ์มหาดเล็ก หัวหน้าโครงการศึกษา เปิดเผยว่าสภาพเกาะเหล่านี้แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ แต่ด้วยความสวยงามทางธรรมชาติจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากกลุ่มพื้นเพชาวบ้านที่ทำประมงชายฝั่งมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักจนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเป็นอย่างมาก

สำหรับพื้นที่เกาะล้านถือเป็นอีก 1 พื้นที่ที่ทางคณะได้ดำเนินการสำรวจและศึกษาตามแผนเนื่องจากปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นกัน ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าเกาะล้านมีพื้นที่รวมกว่า 3,411 ไร่ มีชายหาด 8 แห่งรวมพื้นที่กว่า 368 ไร่หรือ 11 % ของพื้นที่โดยรวม ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจะมีโรง แรมที่พักจำนวนกว่า 1,567 ห้อง ท่าเรือ 2 แห่ง

ขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเฉลี่ยวันละกว่า 9 พัน -1 หมื่นคนซึ่งถือว่ามีปริมาณมาก และไม่สอดคล้องกับพื้นที่รวมทั้งเนื่องจากการพัฒนาเป็นไปได้ยาก ด้วยพื้นที่มีความลาดชัน และมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินที่พบว่ามีการถือครองโดยการจับจองแบบไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาล่าช้าและการประกอบกิจการที่ถูก ต้องตามกฎหมายเป็นไปได้ยาก

ผศ.ดร.ปนิตา กล่าวต่อไปว่าสำหรับศักยภาพของเกาะล้านนั้น จากการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลความเหมาะสมของจำนวนนักท่องเที่ยวควรจะอยู่ที่วันละ 6,410 คน แต่ปัจจุบันมีการหลั่งไหลเดิน ทางไปเป็นจำนวนมาก กรณีนี้ทำให้เกิดปัญหาใหญ่สำคัญที่ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนคือ ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งมีการขนมาจากฝั่งเฉลี่ยเกิดขึ้นวันละ 35 ตัน ทั้งๆที่ปริมาณที่สามารถรอรงรับได้เพียงวันละไม่เกิน 25 ตันเท่านั้นจึงทำให้เกิดปัญหาตกค้างของขยะกว่า 5 หมื่นตันที่ยังไร้แนวทางการแก้ไข และส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมลพิษในปัจจุบัน

ขณะที่ปัญหาน้ำดิบ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประสพอย่างหนัก เนื่องจากปัจจุบันการผลิตน้ำดำเนินการโดย East Water ซึ่งเฉลี่ยกำลังผลิตอยู่ที่ 1.3 ล้านลิตร/วัน แต่การใช้น้ำบนเกาะล้านจะอยู่ที่ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านลิตรต่อวันเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด

กรณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐหรือเมืองพัทยาต้องเร่งแก้ไขจัดการ หลังมีการส่งมอบผลการศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อาทิ การกำหนดมาตรการด้านการแก้ไขที่ชัดเจน หรือการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพื่อหารายได้มาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะตามข้อเสนอ 13 ด้าน อาทิ

1.การจัดทำเครือข่ายถนนใหม่ ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงด้านความลาดชัน ปัญหาไฟแสงสว่าง และวัสดุที่ใช้
2.การวางแผนด้านระบบขนส่งมวลชน อาทิ รถสองแถว หรือรถจักรยานยนต์ที่ต้องเพียงพอ
3.การแก้ไขปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินและการให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
4.การแก้ไขปัญหาขยะ โดยการขนถ่ายขยะเดินกว่า 5 หมื่นตันไปกำจัดและแผนการรองรับขยะใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
5.การออกค่า ธรรมเนียมแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์บนพื้นที่เกาะล้าน
6.การพัฒนาท่าเรือ ด้วยการเพิ่มหรือปรับปรุง เพื่อ ให้เกิดความคล่องตัว
7.การออกแบบอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม
8.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลที่เสื่อมโทรมลง
9.การเพิ่มปริมาณน้ำดิบเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการ
10.การปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
11.การวางแผนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจ
12.การควบคุมมาตรการความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมทางน้ำชนิดต่างๆ
13.การพัฒนาสาธารณูปโภคที่ต้องสอดคล้องกับปริมาณประชาชนและนักท่องเที่ยว