กรมการขนส่งทางบก ตรวจสุขภาพ ต่ออายุใบขับขี่ ผู้ขับรถสาธารณะ

ขนส่ง เชิญชวน ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท รับบริการตรวจสุขภาพฟรี

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่ง เชิญชวน ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท รับบริการตรวจสุขภาพฟรี
ขนส่ง เชิญชวน ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภทและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับบริการตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.-16.00 น.

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 กรุงเทพมหานคร, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทัพบก และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัด “โครงการตรวจสุขภาพผู้ขับรถสาธารณะและกลุ่มแรงงานนอกระบบ” โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 18–19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

เพียงผู้ขับรถสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ โดยให้บริการตรวจการได้ยิน การมองเห็น ความจุปอด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจเม็ดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ตรวจสภาพการทำงานของไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

และสามารถขอใบรับรองแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปยื่นประกอบการดำเนินการขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสงค์จะให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ดังกล่าว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคล

เพื่อยื่นคำขอและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ที่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นความห่วงใยและความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท อาทิ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ, ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ, ผู้ขับรถแท็กซี่ ที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วย

ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

จึงเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร เชิญชวนตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584