ขนส่ง รถสาธารณะ แท็กซี่

ผลการตรวจสอบรถสาธารณะ พบกระทำความผิด 1,091 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / ผลการตรวจสอบรถสาธารณะ พบกระทำความผิด 1,091 ราย
ขนส่ง เผย ผลการตรวจสอบรถสาธารณะ พบกระทำความผิด 1,091 ราย เตือน นำรถแท็กซี่หมดอายุ หรือใช้รถไม่จดทะเบียนลงโทษตามกฎหมายทันที ชี้ พบรถโดยสารกระทำความผิด แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ ที่เข้มข้น จริงจัง ทันที เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2561 ตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวม 20,480 คัน

พบการกระทำความผิดรวม 1,091 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถรถแท็กซี่จำนวน 10,462 คัน พบการกระทำความผิด 904 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ นำรถหมดอายุมาใช้ จำนวน 336 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 227 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ จำนวน 105 ฯลฯ ในส่วนของการตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ 8,277 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 109 ราย

ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรงไม่ถูกต้อง จำนวน 28 ราย สำหรับการตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 1,741 ราย พบการกระทำความผิดจำนวน 78 ราย ความผิดส่วนใหญ่เป็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล(ป้ายดำ)มาให้บริการ จำนวน 71 ราย ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย

พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งในด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการที่ดี ควบคู่กับการกวดขันจับกุมในทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกรณีนำรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนครบ 9 ปี ซึ่งครบกำหนดอายุการใช้งานตามกฎหมายมารับส่งผู้โดยสาร

ผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6(1) ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่

ขอให้ประชาชนสังเกตรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการโดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง หมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน หมวด “ท” ได้แก่ ทศ, ทษ, ทส, ทห กรณีเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง หมวด“ม” ได้แก่ มช, มฎ, 1มก, 1มข ส่วนรถแท็กซี่ที่จะทยอยครบอายุการใช้งานภายในสิ้นปีนี้ ได้แก่ หมวด ทว และหมวด มฉ และรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ทจ, มก มข, มค, มง, มจ ทฉ,ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, และ ทล

พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทางE-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, facebook“ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด