ข่าวสดวันนี้ ประกันสังคม

ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตน 1.2 แสนรายทึ่ส่งเงินสมทบเกิน ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตน 1.2 แสนรายทึ่ส่งเงินสมทบเกิน ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี

สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนกว่า 1.2 แสนราย ที่ส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ ติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีการประมวลผลระบบกรณีผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน โดยประมวลผลปีละ 2 ครั้ง และส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนทราบในช่วงเดือนมิถุนายน และช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อผู้ประกันตนติดต่อขอรับคืนเงินสมทบส่วนที่เกิน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน เพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน จำนวน 122,581 ราย

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเองให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบของตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ตามวันและเวลาราชการ หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ หรือไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เงินคืนจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์แล้วและมีสิทธิ์รับเงินส่วนเกินคืน ต้องกรอกข้อความและลงนามในคำขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐาน รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของธนาคารดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยต้องรับรองสำเนาให้ถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคม ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ” หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506