การท่องเที่ยว ข่าวสดวันนี้ ทัวร์ศูนย์เหรียญ นิด้าโพล

ทัวร์ศูนย์เหรียญ ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ทัวร์ศูนย์เหรียญ ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย

นิด้าโพล เผย ประชาชนมอง ทัวร์ศูนย์เหรียญ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ขณะที่ส่วนใหญ่ ชี้ ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องออกกฎหมาย/บทลงโทษ ในการควบคุมบริษัทนำเที่ยว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป พบว่า ประชาชน ร้อยละ 17.59 ระบุว่า มีผลกระทบมากที่สุด ต่อมาร้อยละ 58.36 ระบุว่า มีผลกระทบมาก

โดยผู้ที่ระบุว่า มีผลกระทบมาก – มากที่สุด ได้ให้เหตุผลว่าทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ สูญเสียรายได้ที่จะเข้าประเทศ และทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำลาย ร้อยละ 14.91 ระบุว่า ไม่ค่อยมีผลกระทบ และร้อยละ 7.96 ระบุว่า ไม่มีผลกระทบเลย โดยผู้ที่ระบุว่าไม่ค่อยมีผลกระทบหรือไม่มีผลกระทบเลย ให้เหตุผลว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า และร้อยละ 1.18 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงข้อเสนอแนะให้ภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการกับทัวร์ศูนย์เหรียญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.78 ระบุว่า ออกกฎหมาย/บทลงโทษ ในการควบคุมบริษัทนำเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 31.07 ระบุว่า ยึดใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยว ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ควบคุมจำนวนทัวร์ศูนย์เหรียญ ร้อยละ 26.74 ระบุว่า จับ/ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้อยละ 0.71 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ให้ดำเนินกิจการต่อไป และร้อยละ 4.50 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ