กรมสรรพากร ภาษี เกษตรกร

กรมสรรพากรชี้แจงการเสียภาษีของเกษตรกร

Home / ข่าวทั่วไป / กรมสรรพากรชี้แจงการเสียภาษีของเกษตรกร

ตามที่เกษตรกรเรียกร้องให้กรมสรรพากรแก้ปัญหากรณีออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายเหมาของสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกร นั้น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาชีพต่าง ๆ จัดทำบัญชีรายรับ-จ่ายอย่างง่าย เพื่อให้รู้ถึงผลประกอบการที่แท้จริง โดยนอกจากจะได้มีการจัดทำคู่มือการทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อเผยแพร่แล้ว สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 119 แห่ง ทั่วประเทศ ยังได้จัดให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับกลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ดังนั้น แม้ว่าในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 60 แต่หากในความเป็นจริง เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่านั้น สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายในการยื่นภาษีได้ และในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานรายจ่ายหรือใบเสร็จรับเงินได้ เกษตรกรสามารถจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินก็ได้

นอกจากนั้น จากการที่กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อปี 2560 ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่ประสงค์จะหักรายจ่ายเหมา 60% และมีรายได้ไม่เกิน 525,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 43,750 บาทต่อเดือน ไม่มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ หรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161