ข่าวสดวันนี้ ภาษาวิบัติ วันภาษาไทยแห่งชาติ สวนดุสิตโพล สำรวจการใช้ภาษาไทย

เผยผลสำรวจการใช้ภาษาไทย ‘เป็นการพัฒนาของภาษา’ หรือ ‘เป็นภาษาวิบัติ’

Home / ข่าวทั่วไป / เผยผลสำรวจการใช้ภาษาไทย ‘เป็นการพัฒนาของภาษา’ หรือ ‘เป็นภาษาวิบัติ’

สวนดุสิต เผยผลสำรวจการใช้ภาษาไทย ‘เป็นการพัฒนาของภาษา’ หรือ ‘เป็นภาษาวิบัติ’ ส่วนใหญ่มองใช้คำผิดแปลกไป ไม่ถูกกาละเทศะ

วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ดังนี้

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” ณ วันนี้ ประชาชนส่วฯใหญ่ 56.42% มองการพูด การอ่าน การเขียน ผิดเพี้ยน มีศัพท์ใหม่ๆ ตามยุคสมัย อันดับ 2 มีคำฮิต คิดคำใหม่ๆ ศัพท์แสลงที่หลากหลายเฉพาะกลุ่ม 33.03% และอันดับ 3 มีการใช้คำผสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ 24.31%

ขณะที่ประชาชนคิดว่าการใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ “เป็นการพัฒนาของภาษา”หรือ“เป็นภาษาวิบัติ” โดยประชาชน 82.39% มองเป็นภาษาวิบัต เพราะใช้คำผิดแปลกไป ทั้งการพูด อ่าน เขียน มีการสร้างคำใหม่เพื่อใช้พูดคุยเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น พูดไม่เพราะ
ใช้คำไม่สุภาพ ไม่ถูกกาละเทศะ ฯลฯ

ต่อมาประชาชน 17.61% มองเป็นการพัฒนาของภาษา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงประโยคหรือคำพูดเพื่อความทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีศัพท์ใหม่ๆ ที่สื่อสารเข้าใจง่าย เข้ากับยุคสมัย และเป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฯลฯ

สำหรับทำอย่างไร? จึงจะใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ประชาชน 42.36% บอกว่า การพูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวันต้องใช้ให้ถูกต้อง ส่วนอีก 35.96% บอกกระตุ้นรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย และ 13.30% มองต้องเลือกใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และกาละเทศะ