กฟน. การไฟฟ้านครหลวง คุ้งบางกระเจ้า บางกระเจ้า

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 1,200 จุด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ คุ้งบางกระเจ้า

Home / ข่าวทั่วไป / การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 1,200 จุด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ คุ้งบางกระเจ้า

คุ้งบางกระเจ้า ปอดสีเขียวของคนกรุง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งไหว้พระ ปั่นจักรยาน เดินตลาด เดินสวน ชมพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถทำจบครบได้ได้ภายในวันเดียว ซึ่งปัจจุบัน คุ้งบางกระเจ้า ยังมีผู้ให้บริการพักค้างแรมได้อีกด้วย ดังนั้นในช่วงกลางคืนจึงยังมีนักท่องเที่ยวให้เห็นอย่างหนาตา

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 กฟน. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย พร้อมห่วงใยสังคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. อีกทั้ง คุ้งบางกระเจ้า ถือเป็นแหล่งโอโซนสีเขียวกลางเมืองใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง กฟน. ดูแลอยู่

กฟน. จึงพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างด้วยหลอด LED จำนวน 1,200 โคม คิดเป็นมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกะเจ้า ต.ทรงคนอง ต.บางกระสอบ ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ รวมถึงถนนมรกตเส้นทางจักรยาน และทางเดิน ทางชุมชน OTOP ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มีความเพียงพอ เกิดความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานมากกว่าหลอดไส้ (High Pressure Sodium) ที่ใช้อยู่เดิมกว่าร้อยละ 50 โดยที่ยังคงระดับค่าความสว่างที่เท่ากันหรือมากกว่า พร้อมเพิ่มศักยภาพของชุมชนฯ ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการดำเนินโครงการอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เพิ่มเติม เช่น การให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและการช่วยชีวิตเบื้องต้น การสนับสนุนธุรกิจ สินค้าจากชุมชน คุ้งบางกะเจ้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และการพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป