กระทรวงศึกษาธิการ คุมความประพฤตินักเรียน สมัชชาแม่โจ้ฯ สหภาพนักเรียน

สมัชชาแม่โจ้ฯ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ สหภาพนศ.

Home / ข่าวทั่วไป / สมัชชาแม่โจ้ฯ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ สหภาพนศ.

สมัชชาแม่โจ้ฯ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ สหภาพนศ. ชี้ ข้อบัญญัติรุกล้ำความเป็นส่วนตัว 

จากกรณีที่ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียน และนักศึกษาฉบับแก้ไข ที่มีสาระสำคัญ 3 ข้อ ห้ามการรวมกลุ่มมั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรม ห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น

และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร และห้ามออกจากที่พักเพื่อเที่ยวเตร่ หรือรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเดิมห้ามไว้เฉพาะเวลากลางคืน

ล่าสุดวันที่ 20 ส.ค. 2561 สมัชชาแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ดังที่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ตามเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญต่างจากกฎกระทรวงดังกล่าวฉบับก่อนหน้า ๓ ประการ ดังนี้

๑.ห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

๒.ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม เดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเท่านั้น และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจาร

๓.ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการนำจดหมายเปิดผนึกข้อเรียกร้องฉบับนี้ไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ กระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาแล้วนั้น ทาง สมัชชาฯแม่โจ้เสรี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เนื่องจากมีข้อบัญญัติซึ่งรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ และความเป็นเจ้าของชีวิตของตน ในตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้โปรดตระหนักว่านักเรียนและนิสิตนักศึกษาคือผู้ที่จำต้องแบกรับผลจากการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ