ดินถล่ม น้ำท่วม น้ำป่า

แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนทุกอำเภอ ระวังน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม

Home / ข่าวทั่วไป / แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนทุกอำเภอ ระวังน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งให้อําเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561

วันนี้(30 ส.ค.) นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด ที่ มท 06140 (กอปภ.ก.) /ว 148 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่าและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำไหลหลากและดินโคลนถล่ม ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทยตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เคลื่อนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นอย่างต่อเนื่องไปอีก 2-3 วัน

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขออําเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนสะสมที่ตกในพื้นที่ และการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่อาจส่งผลให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่เดิมและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ่งจะต้องทําการระบายน้ำเพิ่มขึ้น อาจทําให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ในอําเภอแม่สะเรียง 7 ตําบล 30 หมู่บ้าน อําเภอแม่ลาน้อย 5 ตําบล 27 หมู่บ้าน อําเภอปางมะผ้า 4 ตําบล 31 หมู่บ้าน อําเภอปาย 7 ตําบล 52 หมู่บ้าน อําเภอสบเมย 5 ตําบล 15 หมู่บ้าน และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 ตําบล 43 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จึงขอให้อําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีภูเขาสูงชัน พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและพื้นที่ที่เคยเกิดมาก่อน ให้ติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ 24 ชั่วโมง 

หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดภาวะเสี่ยงหรืออันตรายต่อประชาชน ให้ดําเนินการแจ้งและอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามแผนป้องและบรรเทาสาธารณภัยของอําเภอ แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพน้ำท่า สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยให้ปฏิบัติตามคําแนะนําจากทางราชการอย่างเคร่งครัด ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลและกําลังเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานในการอํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ใช้ประโยชน์จากหอกระจายข่าวในหมู่บ้านในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ให้ใช้อุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอเตือนภัยขนาดเล็ก แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยทันที ให้อําเภอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน การเตรียมความพร้อมและหากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานมายังกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 4313