กรมที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

DSI ร่วมมือ กรมที่ดิน เปิดฐานข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

Home / ข่าวทั่วไป / DSI ร่วมมือ กรมที่ดิน เปิดฐานข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

ดีเอสไอ ร่วมมือ กรมที่ดิน เปิดฐานข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการ

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยการใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สินเป็นแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลไปยังผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด รวมทั้งการยึด อายัดทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิด นั้น

​ล่าสุด ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดย พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมที่ดิน โดย นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมที่ดินที่รวบรวมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในป้องกันปราบปรามสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิด ซึ่งจะเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับรัฐและประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อไป