ข่าวสดวันนี้ ชลประทานยะลา ทุจริต พักราชการ

กรมชลฯ สั่งพักราชการเจ้าหน้าที่ 4 ราย ส่อทุจริตโครงการชลประทานยะลา

Home / ข่าวทั่วไป / กรมชลฯ สั่งพักราชการเจ้าหน้าที่ 4 ราย ส่อทุจริตโครงการชลประทานยะลา

กรมชลฯ สั่งพักราชการเจ้าหน้าที่ 4 ราย เอี่ยวทุจริตโครงการชลประทานยะลา เร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีตรวจพบการทุจริตงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งของโครงการชลประทานยะลา ว่า กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ให้ดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว

และพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน หรือออกจากตำแหน่งตามความเหมาะสม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัด ปฏิบัติตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และอธิบดีกรมชลประทาน ได้มีข้อสั่งการให้ข้าราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยในชั้นแรกกรมชลประทานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน พบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด กรมฯจึงได้ออกคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 ราย พักราชการ จนกว่าการสอบสวนพิจารณาจะเสร็จสิ้น ประกอบด้วยผู้ควบคุมงาน 1 ราย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 3 ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ราย

ในขณะเดียวกันกรมชลประทานได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบในเบื้องต้นแล้ว
สำหรับโครงการที่อยู่ในความดูแลของโครงการก่อสร้างที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ที่มีการตรวจพบการทุจริตเพิ่มเติมตามที่เป็นข่าวรวม 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้าน กม.12 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

2.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองมูบอ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 3.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านบือรอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 รายแล้ว เป็นข้าราชการเกษียณอายุปี 2560 1 ราย อีก 4 ราย ได้มีคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

หากผลการสืบสวนปรากฏว่ามีมูลเข้าลักษณะความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือความผิดอื่น จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือในความผิดนั้นๆ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน นอกจากจะได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องอยู่แล้ว ยังได้กำหนดเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และบันทึกสั่งการ ตลอดจนสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานตลอดมา