ข่าวสดวันนี้ ราชกิจนุเบกษา องคมนตรี

โปรดเกล้าฯ อำพน-เฉลิมชัย-จอม เป็นองคมนตรี

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ อำพน-เฉลิมชัย-จอม เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบิกษา เผยแพร่ ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม” เป็นองคมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบิกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

1. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี
2. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี
3. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี