กองทัพเรือ ข่าวสดวันนี้ ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยสึนามิ สึนามิ อินโดนีเซีย

กองทัพเรือ เตรียมพร้อมจัดทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในอินโดนีเซีย

Home / ข่าวทั่วไป / กองทัพเรือ เตรียมพร้อมจัดทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ในอินโดนีเซีย

กองทัพเรือเตรียมพร้อมจัดทีมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย

กองทัพเรือ เตรียมพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย โดยในวานนี้ (4 ตุลาคม 2561)พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR)

เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนามิในประเทศอินโดนีเซีย โดยสั่งการให้พร้อมที่จะเดินทางภายใน 2 ชั่วโมง ทันทีเมื่อได้รับคําสั่งจาก รัฐบาล โดยมี นาวาเอก เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ หัวหน้ากองกองแผน กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ควบคุม การปฏิบัติในการซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย (HADR) ครั้งนี้

ตามที่ กองทัพเรือ ได้สั่งการให้ กรมแพทย์ทหารเรือเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ให้กับ ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับสูงในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency Reponse Team : MERT) จํานวน 2 ชุด พร้อมสิ่งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ให้พร้อมเคลื่อน ย้ายได้ภายใน 2 ชม. นั้น ถือได้ว่าเป็นบททดสอบที่ท้าทายมากสําหรับกําลังพล

หลังจากที่สั่งการนั้น ทางกรมแพทย์ทหารเรือได้ยืนยันการปฏิบัติถึงความพร้อมในการเตรียมการ ว่าสามารถปฏิบัติได้ภายใน 2 ชม. เมื่อมีการสั่งการจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องด้วยกรมแพทย์ทหารเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นการวางแผน และการทําแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนากําลังพลสายแพทย์ให้มีขีดความสามารถในการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการฝึกอบรมกําลังพลสายแพทย์ทั้งในประเทศ ได้แก่ หลักสูตรการปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Emergency Medical Operation in Disasters) กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และต่างประเทศ ได้แก่ หลักสูตร Health Aspects of Disasters) ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีการฝึกทบทวนความพร้อม เพื่อเพิ่มความชํานาญ อยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การฝึกบรรเทาสาธารณภัย กรมแพทย์ทหารเรือ การฝึกกองทัพเรือ ด้านการบรรเทา สาธารณภัย การฝึก Cobra Gold และ CARAT ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา สาธารณภัย

รวมทั้งจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในอดีต ทั้งเหตุการณ์ภัย พิบัติจากคลื่นยักษ์ ในปี 2547 เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในปี 2554 เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในปี 2560 และเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใน ถ้ำหลวง ขุนน้ำ นางนอน จ.เชียงราย ปี 2561 รวมทั้งมี ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในอดีต ทั้ง ประเทศเมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ จากปัจจัยดังกล่าว จึงทําให้กรมแพทย์ทหารเรือมีขีดความสามารถใน การปฏิบัติภายใน 2 ชม. เมื่อได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการทหารเรือ

นอกจากนั้นในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือในระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา หนึ่งในมติในการประชุม ที่เห็นชอบร่วมกัน คือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือในอาเซียน ในการเกิดภัย พิบัติดังกล่าวกับชาติสมาชิก

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย กองทัพเรือได้มีการเฝ้า สถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา จึงได้มีการสั่งการกรมแพทย์ทหารเรือได้กําลังพลและเวชภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม จากเหตุการณ์ปัจจุบัน ความเสียหายและภัยยังไม่ยุติลง กรมแพทย์ทหารเรือได้เตรียมชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ดังนี้

– ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับสูงในภาวะภัยพิบัติ Medical Emergency Response Team (MERT) จํานวน 2 ชุด จัดจาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าและ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งมี ขีดความสามารถในการคัดแยกและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บในภาวะฉุกเฉินได้ตามความเร่งด่วนของ อาการป่วยเจ็บ สามารถทําหัตถการเพื่อช่วยชีวิตในภาวะเร่งด่วนได้ และเตรียมผู้ป่วยเจ็บเพื่อนําส่งไปยัง สถานพยาบาลที่เหมาะสม เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติมีความสามารถในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ในพื้นที่

– ชุดปฏิบัติการเวชกรรมป้องกัน Preventive Emergency Response Team (PERT) จาก กอง เวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือซึ่งขีดความสามารถให้การบริการด้านเวชกรรมป้องกันด้านสุขาภิบาล ระบาดวิทยา และอาชีวอนามัยให้แก่ ประชาชนและหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดห้วงระยะเวลาปฏิบัติงาน

ข้อมูล/ภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ