กรมชลประทาน คุมน้ำเค็ม อาคารควบคุมน้ำ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองประ โครงการคลองประ

ชป.ชี้แจงกรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองประ จ.พัทลุง

Home / ข่าวทั่วไป / ชป.ชี้แจงกรณีการคัดค้านโครงการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองประ จ.พัทลุง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวพัทลุงยื่นเรื่องคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เนื่องจากกลัวว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมหลายเดือน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการคลองประ อันเนื่องมาจาก-พระราชดำริ เกิดจากผู้นำชุมชนในเขต ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ

โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “สงสัยว่าจะได้น้ำเค็ม หรือไม่ก็น้ำเปรี้ยว เพื่อป้องกันน้ำเค็มให้ทำการควบคุมน้ำเค็มจากทะเลที่ปากประ PJ265541 ไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาในคลองประในหน้าแล้งและเก็บน้ำจืดไว้ ถ้าน้ำแห้งในหน้าแล้งสงสัยว่าการสูบน้ำมากเกินไป น้ำจะกลายเป็นน้ำเปรี้ยว”

กรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริดังกล่าว โดยการวางโครงการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ ปากคลองประ เพื่อป้องกันน้ำเค็มในทะเลหลวงไหลเข้าคลองประ และเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ออกแบบโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562

สำหรับโครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระจากพระราชดำริ หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากพื้นที่รับประโยชน์เดิม 27,810 ไร่ เพิ่มพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่อีกประมาณ 21,990 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 49,800 ไร่ ครอบคลุม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ช่วยป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มเข้ามาในคลองประและคลองสาขา เป็นการพัฒนาระบบชลประทานริมคลองประและบริเวณโดยรอบ ทำให้สภาพดินมีความชุ่มชื้นตลอดปี

รวมทั้งควบคุมดินบริเวณ ริมคลองประที่มีสภาพเป็นกรดจัด มิให้สัมผัสกับอากาศเกิดเป็นดินเปรี้ยวได้ เป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำน้ำเค็มมาใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งทำให้เกิดความเค็มตกค้างในดิน ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพดินและผลผลิตลดลง อีกทั้ง การพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่เปิดใหม่ จะก่อให้เกิดโอกาสแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับน้ำชลประทาน ได้มีโอกาสที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น

ในส่วนของความกังวลใจของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการคลองประฯ กรณีตะกอนทับถมและสารเคมีตกค้างในคลองประ ประตูระบายน้ำมีการเปิดบานพ้นน้ำตลอดเวลาในช่วงน้ำหลาก ซึ่งเป็นช่วงที่มีตะกอนใน ลำน้ำมาก ซึ่งตะกอนสามารถไหลผ่านประตูระบายน้ำลงไปยังทะเลหลวงได้ตามปกติ

ส่วนการปิดบานประตูระบายน้ำ จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นช่วงที่มีตะกอนในลำน้ำน้อย เนื่องจากเป็นช่วงแล้งหรือเป็นช่วงที่น้ำเค็มรุกตัวเข้ามาในคลองปากประ ซึ่งน้ำจะไหลย้อนจากทะเลหลวงเข้ามาในพื้นที่ จึงทำให้โอกาสที่จะเกิดตะกอนทับถมหน้าประตูระบายน้ำเกิดขึ้นได้น้อย อีกทั้ง ประตูระบายน้ำปากคลองประ ได้ออกแบบให้มีบานระบายตะกอนในกรณีที่ต้องการระบายตะกอนที่ตกทับถมอยู่หน้าประตูระบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นต้นเหตุของการปิดกั้นตะกอนในลำน้ำได้

ส่วนในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสัตว์น้ำ กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)เมื่อปี 2557 โดยรายงานผลการศึกษาไว้ว่าช่วงระยะเวลาที่สัตว์น้ำในพื้นที่ จะขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ต้นน้ำนั้น จะเป็นช่วงเวลาน้ำหลากของปี ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประตูระบายจะเปิดหรือยก บานระบายพ้นน้ำ เพื่อเป็นการระบายน้ำในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเพื่อวางไข่ของสัตว์น้ำตามที่หลายฝ่ายเป็นกังวล

ทั้งนี้ ในสภาพน้ำหลาก ปริมาณน้ำสามารถระบายผ่านประตูระบายน้ำไปได้โดยไม่ถูกกีดขวาง อีกทั้งในกรณีที่น้ำในทะเลหลวงสูงกว่าในคลองปากประ ประตูระบายน้ำปากคลองประจะทำหน้าที่ร่วมกับประตูระบายน้ำปากคลองยวนและอาคารระบายน้ำริมทะเลหลวงอีก 6 แห่ง ในการป้องกันน้ำจากทะเลหลวงไหลเข้ามาในพื้นที่ ดังนั้น นอกจากประตูระบายน้ำปากคลองประไม่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่แล้ว ยังจะช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม ประตูระบายน้ำคลองประ ตั้งอยู่ในคลองปากประ ห่างจากทะเลหลวงขึ้นมาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 400 เมตร ซึ่งบริเวณปากคลองปากประจะมีลักษณะโค้ง จากระยะห่างและลักษณะของลำน้ำดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวยอยักษ์ในทะเลหลวง อีกทั้งตัวประตูระบายน้ำปากคลองประ ถูกออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เพื่อความสวยงามและกลมกลืนกับพื้นที่อย่างลงตัว สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดพัทลุงได้ในอนาคตอีกด้วย

โครงการชลประทานพัทลุง และสำนักงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการคลองประ อันเนื่องมาจาก-พระราชดำริ เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นี้ จึงเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน