กรมปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ หมาแมว

กรมปศุสัตว์ ชี้แค่ร่าง พ.ร.บ. ยังไม่ได้ประกาศใช้กฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว

Home / ข่าวทั่วไป / กรมปศุสัตว์ ชี้แค่ร่าง พ.ร.บ. ยังไม่ได้ประกาศใช้กฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่าร่างพ.ร.บ. ยังไม่ได้ประกาศใช้กฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ

ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำสัตว์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณ ปศุสัตว์ก้าวหน้า