พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สถานที่ฟื้นฟูดิน น้ำ ป่าไม้ จากพระราชดำริในหลวง ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สถานที่ฟื้นฟูดิน น้ำ ป่าไม้ จากพระราชดำริในหลวง ร.9

เมื่อครั้งอดีต ราษฎรบ้านเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง ความเสื่อมโทรมของผืนดิน อันเกิดจากการบุกรุกทำลายป่า และปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างผิดวิธี จนพื้นที่เกษตรกรรมกลายเป็นดินทรายที่ไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้อีก

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อน และมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จากที่ดินที่ราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และพัฒนาด้านเกษตรกรรม ตลอดจนฟื้นฟูดิน น้ำ ป่าไม้ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยมีหน่วยราชการต่างๆ ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานและเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หากแต่ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์และลักษณะเฉพาะต่างกันจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นต้นแบบการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค ด้วยผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในก่อให้เกิดรากฐานแห่งการพัฒนาในการสร้างความเจริญที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย