มรดกโลก วันพระมหาธาตุ

เดินหน้า เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

Home / ข่าวทั่วไป / เดินหน้า เสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายกองทุนมรดกโลก คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับมาตรการปกป้องและคุ้มครองสภาพแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาทางกายภาพเพิ่มขึ้นทำให้สภาพแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมีความแท้และความโดดเด่นชัดเจนกว่าเดิม เบื้องต้นทางคณะกรรมการได้กำหนดมาตรการปกป้องและมาตรการคุ้มครองวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รวมทั้งการกำหนดวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อาทิ การป้องกันน้ำท่วมภายในวัด ,การป้องกันอัคคีภัยภายในวัด ,การประเมินจำนวนผู้เข้าชมแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุฯ ,การปรับปรุงภูมิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมความความโดดเด่นของแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุ ,การถ่ายทอดมรดกวัดพระมหาธาตุฯ สูอนุชน ,การประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุฯ สู่ต่างประเทศ และการติดตามตรวจวัดและประเมินผลแหล่งมรดกวัดพระมหาธาตุฯ เป็นต้น 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อสร้างและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับวัดและพระสงฆ์ในการสงวนรักษาและบูรณะศิลปกรรมในวัด โดยใช้หลักสูตรขององค์การยูเนสโก และการประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุฯ สู่สากล โดยผ่านเครือข่ายพระสงฆ์ต่างชาติในทวีปเอเชีย และโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างอาสาสมัครรักวัดพระมหาธาตุฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสร้างอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ที่มีความรอบรู้และชัดเจนในด้านประวัติและพัฒนาของวัดเพิ่มขึ้น