กรมที่ดิน ยกเลิกใช้สำเนาเอกสาร

กรมที่ดินยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร 3 อย่าง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / กรมที่ดินยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร 3 อย่าง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ชกรมที่ดินยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน จึงประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ 

เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเองกรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดินตามประกาศดังกล่าวท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน 0 2141 5555

 

ที่มา Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย