ค่าตอบแทน ยาเสพติด

พบเบาะแสแจ้งด่วน! ก.ยุติธรรม ประกาศให้รางวัลจับยาเสพติด ยาบ้าเม็ดละ 2 บ. เฮโรอีนกรัมละ 100 บ.

Home / ข่าวทั่วไป / พบเบาะแสแจ้งด่วน! ก.ยุติธรรม ประกาศให้รางวัลจับยาเสพติด ยาบ้าเม็ดละ 2 บ. เฮโรอีนกรัมละ 100 บ.

เผยอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ในยาเสพติดชนิดต่างๆ ดังนี้

(๑) เฮโรอีน กรัมละ ๑๐๐ บาท
(๒) ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ ๒๐ บาท
(๓) โคคาอีน กรัมละ ๒๐ บาท
(๔) คีตามีน กรัมละ ๑๐ บาท
(๕) ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ ๓ บาท

ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ สำหรับแอมเฟตามีน หรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ดังนี้

(๑) ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ ๒ บาท
(๒) ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ ๑๐๐ บาท

ข้อ ๓ ให้กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ คำนวณตามน้ำหนักยาเสพติด ดังนี้

(๑) กัญชา กรัมละ ๐.๑๐ บาท
(๒) ยางกัญชา กัญชาน้ำกรัมละ ๒๐ บาท
(๓) อะซิติคแอนไฮไดรด์ อะซิติลคลอไรด์ กิโลกรัมละ ๑๐ บาท
(๔) อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม กิโลกรัมละ ๓ บาท
(๕) ซาฟรอล ไอโซซาฟรอล กิโลกรัมละ ๓ บาท
(๖) ยาเสพติดอื่น (ยกเว้น พืชกระท่อม กาเฟอีน กรัมละ ๓ บาท
กาเฟอีนไฮเดรต และ กาเฟอีนซิเครต)

ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับตามปริมาณสารบริสุทธิ์ หรือจำนวนยาเสพติด ทุกชนิด ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๖ บรรดาสิทธิการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับให้จ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดตามอัตราที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม