พระราชทาน ราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าให้ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พล.อ.อ.อานาจ จีระมณีมัย และพล.อ.จักรภพ ภูริเดช,  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ น.ต.อัษฎาวุธ วัฒนางกูร  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2561

ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน