ขึ้นทะเบียนสัตว์ ขึ้นทะเบียนหมา ข่าวสดวันนี้ นิด้าโพล

ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ

Home / ข่าวทั่วไป / ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ

เผยผลสำรวจ ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุ ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เป็นเพียงการหารายได้ของรัฐมากกว่า

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ขึ้นทะเบียน สุนัข – แมว แก้ไข หรือ ภาระ” ตัวอย่างเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.69 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เป็นเพียงการหารายได้ของรัฐมากกว่า

ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาการทิ้ง หรือกำจัดสุนัขและแมว เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ และร้อยละ 48.31 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง และจะได้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นสัดส่วน

สำหรับความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจำนวนเงิน 450 บาท/ตัว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.71 ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะ ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน เรียกเก็บเป็นจำนวนเงินที่แพงเกินไป และสำหรับคนที่มีสุนัข – แมว เป็นจำนวนมาก อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาลงทะเบียนได้ทั้งหมด และจะทำให้เกิดการนำสุนัข – แมว มาทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ

รองลงมา ร้อยละ 16.21 ระบุว่า เหมาะสม และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ซึ่งผู้ที่ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจำนวนเงิน 450 บาท/ตัว ไม่เหมาะสม นั้น พบว่า ราคาที่คิดว่าเหมาะสม ร้อยละ 41.73 ระบุว่า ขึ้นทะเบียนฟรี ร้อยละ 45.40 ระบุว่า ไม่เกิน 100 บาท ร้อยละ 10.71 ระบุว่า ไม่เกิน 200 บาท ร้อยละ 1.69 ระบุว่า ไม่เกิน 300 บาท และร้อยละ 0.47 ระบุว่า ไม่เกิน 400 บาท

เมื่อถามถึงความเหมาะสมของค่าปรับในกรณีฝ่าฝืนการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาท/ตัวพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.37 ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะ ไม่ควรมีค่าปรับ เรียกเก็บแพงเกินไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์

รองลงมา ร้อยละ 14.16 ระบุว่า เหมาะสม และร้อยละ 0.47 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ซึ่งผู้ที่ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการฝ่าฝืนการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000 บาท/ตัว ไม่เหมาะสมนั้นพบว่า ราคาที่คิดว่าเหมาะสม ร้อยละ 45.53 ระบุว่า ไม่ควรเสียค่าปรับเลย ร้อยละ 50.14 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 3.78 ระบุว่า ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่เกิน 15,000 บาท และร้อยละ 0.09 ระบุว่า ไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว จะช่วยแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 35.48 ระบุว่า ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้ดีขึ้น ร้อยละ 35.41 ระบุว่า ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้เท่าเดิม ร้อยละ 28.09 ระบุว่า ช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดและป้องกันการเลี้ยงสัตว์อย่างปล่อยปละละเลยได้แย่ลง และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ