กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์

กรมชลประทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น

Home / ข่าวทั่วไป / กรมชลประทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2561 และได้ถวายบาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตร และเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งถวายเงินจตุปัจจัยแด่เจ้าอาวาส เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ทำนุบำรุงพระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,548,199.98 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

สำหรับ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นฝ่ายธรรมยุต ปูชนียวัตถุสำคัญคือพระประธาน ในพระอุโบสถปางมารวิชัย นามพุทธรังสีขนาดหน้าตักกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.20 เมตร เป็นพระเนื้อทองผสม ลงรักปิดทอง พระปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นอาคารคอนกรีตเสริมใยเหล็กแบบจัตุรมุข กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดศรีจันทร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2368 โดยท่านญาคูหลักคำ เป็นผู้รวบรวมศรัทธาประชาชนในการก่อสร้าง และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาท่านได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักวัดสามจีน ที่กรุงเทพ ฯ ประมาณ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าอาวาสวัด