ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านทท. ชนิดใช้ครั้งเดียว 15 พ.ย.61 – 13 ม.ค. 62 

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านทท. ชนิดใช้ครั้งเดียว 15 พ.ย.61 – 13 ม.ค. 62 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงเว้นเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เริ่ม 15 พ.ย.61 – 13 ม.ค. 62

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยประกาศกฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 12 (1) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับคนต่างด้าวผู้มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดตามข้อ ๖ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามที่กหนดในข้อ ๑ (๑) (ข) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓ เมื่อกฎกระทรวงนี้ครบระยะเวลาการบังคับใช้ตามข้อ ๑ แล้ว อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒