ราชกิจจาฯ ประกาศปลด-สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง ‘วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง’

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ ประกาศปลด-สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง ‘วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง’

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ประกาศปลด – สั่งล้มละลาย นามสกุลดัง วงษ์สุวรรณ-ขวัญเมือง

วันที่ 4 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 4157/2548 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับ คดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 ว่า

ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ เป็นบุคคลล้มละลาย นั้นบัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมโภชน์ วงษ์สุวรรณ ลูกหนี้ ตามมาตรา 135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 14 กัน ยายน พ.ศ.2561 พรทิพย์ วรรณทอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นอกจากนี้ ยังมีประกาศ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำเลย โดยเปิดเผยด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายอานนท์ ขวัญเมือง หรือ นายศราวิน ขวัญเมือง จำเลยที่ 1 และ นางสาวิตรี ขวัญเมือง จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตั้งแต่วันที่20 สิงหาคม 2561

ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวน นายอานนท์ ขวัญเมือง หรือนายศราวิน ขวัญเมือง จำเลยที่ 1 และ นางสาวิตรี ขวัญเมือง จำเลยที่ 2โดยเปิดเผย ณ. ศาลล้มละลายกลาง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยที่ศาลได้หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561