นิด้าโพล เลือกตั้ง

นิด้าโพล หนุนพรรคการเมืองหาเสียงผ่านโซเชียล มีผลต่อการเลือก ส.ส.

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล หนุนพรรคการเมืองหาเสียงผ่านโซเชียล มีผลต่อการเลือก ส.ส.

NIDA โพล หนุนพรรคการเมืองหาเสียงผ่านโซเชียล บอกคนส่วนใหญ่ติดตามข่าวเลือกตั้ง 62 ผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากทุกอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี 2562 ” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29- 30พฤศจิกายน2561 เพื่อสะท้อนการใช้โซเชียลมีเดียในการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งปี 2562 รวมถึงผลการใช้โซเชียลมีเดียกับการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.92 ระบุว่าไม่ได้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย และร้อยละ 23.08 ระบุว่าติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงช่องทางของผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี 2562 ผ่านโซเชียลมีเดียพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ติดตามผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook), แฟนเพจ รองลงมาร้อยละ 44.29 ติดตามผ่านไลน์ (Line) ขณะที่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลการเลือกตั้งปี 2562 จากโซเชียลมีเดียว่าเป็นจริงทุกข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ61.18 ระบุว่า เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าเป็นจริงทุกข้อมูล รองลงมา ร้อยละ 33.15ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นว่าเป็นจริงทุกข้อมูล และร้อยละ 4.79 ระบุว่า เชื่อมั่นว่าเป็นจริงทุกข้อมูล

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลของโซเชียลมีเดียต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือเลือกพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2562 พบว่า ประชาชนร้อยละ 19.57 ระบุว่า มีผลมากร้อยละ 37.22ระบุว่า มีผลค่อนข้างมาก ร้อยละ 25.32ระบุว่า มีผลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 17.17ระบุว่า ไม่มีผลเลยและร้อยละ 0.72ระบุว่า ไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้อย่างเสรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.62 ระบุว่า เห็นด้วยรองลงมา ร้อยละ 36.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่แน่ใจ