7-11 CP ALL ซีพี ออลล์ เซเว่น เซเว่น อีเลฟเว่น

ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ในการร่วมธุรกิจกับคู่ค้ากลุ่ม FMCG

Home / ข่าวทั่วไป / ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ในการร่วมธุรกิจกับคู่ค้ากลุ่ม FMCG

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยมุ่งมั่นให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนและดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ประกอบการค้าปลีก อันดับ 1 ที่คู่ค้ามีความพึงพอใจในการร่วมธุรกิจด้วย จากการสำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า (ซัพพลายเออร์) โดย แอดแวนเทจ กรุ๊ป (The Advantage Group International) บริษัทผู้วิจัยข้อมูลตลาดชั้นนำที่มีสาขาครอบคลุมในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกในประเทศไทยมากว่า 30 ปีด้วยปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทำให้ผลการสำรวจในปี 2561 ซีพี ออลล์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์พึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5โดยแอดแวนเทจ กรุ๊ป ได้สำรวจความคิดเห็นและวัดระดับความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกและคู่ค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods : FMCG) จำนวน 50 ราย ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและเพื่อสัตว์เลี้ยง โดยสำรวจจากปัจจัยความร่วมมือสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านทีมงานและบุคลากร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ด้านการบริหารงานร้านค้าปลีก และด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

คะแนนความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของ ซีพี ออลล์ เกิดจากการรับฟังและนำความเห็นที่ได้จากคู่ค้ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้คู่ค้าเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่เป็นมืออาชีพและการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าการสำรวจนี้จัดทำโดยบริษัทผู้ทำวิจัยระดับโลก The Advantage group International ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง