ควบคุมราคายา ค่ารักษา รพ.เอกชน

ประชาชน แนะรัฐออกมาตราการควบคุมราคายา-บริการ รพ.เอกชน

Home / ข่าวทั่วไป / ประชาชน แนะรัฐออกมาตราการควบคุมราคายา-บริการ รพ.เอกชน

กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แนะรัฐบาลมีมาตราการควบคุมราคายาและค่าบริการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูง หลังมีประชาชนร้องเรียนต่อเนื่อง

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงกรณีหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เห็นชอบให้เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า

เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนได้มีการร้องเรียนมาโดยตลอด เนื่องจากค่ายาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาสูงเกินกว่าราคาการจำหน่ายทั่วไป ในส่วนของราคายาที่จำหน่ายในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศให้ยาเป็นสินค้าควบคุมโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ

โดยแต่เดิมจากประกาศดังกล่าว โรงพยาบาลเอกชนสามารถกำหนดราคายาได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องมีการติดสติ๊กเกอร์แสดงราคายาไว้อย่างชัดเจน และห้ามจำหน่ายเกินราคาที่แสดงไว้