ฝุ่งละอองในอากาศ ฟ้องนายกรัฐมนตรี ศรีสุวรรณ จรรยา

ศรีสุวรรณยื่นฟ้อง นายกฯ-ผู้ว่า กทม. ปมปัญหาฝุ่นพิษ

Home / ข่าวทั่วไป / ศรีสุวรรณยื่นฟ้อง นายกฯ-ผู้ว่า กทม. ปมปัญหาฝุ่นพิษ

ศรีสุวรรณยื่นฟ้อง 3 ฝ่ายสำคัญที่มีหน้าที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 ที่ศาลปกครองครอง ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ นายศรีสุวรรณ จรรยา พร้อมด้วย สมาคมต่อต้านสภาวะโลก และชาวกรุงเทพมหานคร มายื่นฟ้อง สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ต่อศาลปกครองเพื่อทำการขอให้ศาลปกครองประกาศให้เขตพื้นที่ กทม.เป็นเขตควบคุมมลพิษอย่างเร่งด่วนภายใน 3 วัน

ตามที่ปรากฏเกิดปัญหาฝุ่นพิษแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างมากอยู่ในขณะนี้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ทว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกลับเพิกเฉยต่อการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา จนทำให้ประชาชนนับล้านคนเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นักท่องเที่ยวหนีหาย กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานนั้น

กรณีปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 9 และมาตรา 59 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคนกรุงเทพฯ

ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐเป็นอันมาก

ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทำหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที

ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย และอำนาจในการสั่งดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ แต่ทว่านายกรัฐมนตรีกลับเพิกเฉย มัวแต่ไปตระเวนหาความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง ทั้ง ๆ ที่ปัญหาฝุ่นพิษเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบออกมาตรการที่เด็ดขาดมาแก้ไข

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงจำต้องนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศให้พื้นที่ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นการเร่งด่วนภายใน 3 วัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการขจัดและมลพิษต่อไป