ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ

มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ

Home / ข่าวทั่วไป / มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ

มส.ผส. เสนอตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ

วันที่ 17 มกราคม 2562 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ : ปัญหาและการจัดการ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โดย พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญจึงได้ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมพร้อมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ ซึ่งการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นประเด็นสำคัญยิ่ง โดยทาง พม. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับอันตรายจากความรุนแรงหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือถูกทอดทิ้ง รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาครอบครัว

ด้าน แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาของผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทที่เพิ่มมากขึ้น แต่กลไกทางสังคมและกฎหมายกลับมีช่องโหว่ในการคุ้มครองดูแล โดยในทางกฎหมายนั้นไม่ได้พิจารณาให้ความเสื่อมทางร่างกายเป็นเหตุให้การสูญเสียสิทธิหรือเป็นเหตุที่ต้องให้ความคุ้มครองทางกฎหมายจากช่องว่างความคุ้มครองทางกฎหมายทำให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆจำนวนมาก

ซึ่งทาง มส.ผส. เสนอว่า ควรจะมีการพัฒนากลไกเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดให้มีระบบการลุงทะเบียน ผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือและการสร้างระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสามารถจัดความช่วยเหลือให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขควรระบุหน้าที่ภารกิจและการประเมินผลงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เช่นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานในท้องที่ หรือโรงพยาบาล อาสาสมัครในชุมชน

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งศูนย์บริการพิเศษหรือ one stop service สำหรับผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุต้องการข้อมูลความช่วยเหลือ การปรึกษาปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ได้ ส่วนภาครัฐประชาสังคมควรสร้างเครือข่ายประชาสังคม รวมคนทุกช่วงวัยตลอดจนชมรมผู้สูงอายุสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพ โดยมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม