กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีได้รับความเดือดร้อน

Home / ข่าวทั่วไป / กยศ. เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีได้รับความเดือดร้อน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีได้รับความเดือดร้อน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดช่องทางสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการผิดนัดชำระหนี้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องทุกข์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ( LINE)

โดยผู้ที่ต้องการร้องเรียน สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด LINE : กยศ.เรื่องร้องทุกข์ ที่แสดงอยู่ในเนื้อหาข่าวนี้ เพื่อพูดคุยโดยตรงกับทาง กยศ. ทางกยศ. ยืนยันว่า จะทำการรวบรวมข้อมูล เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561 ซึ่งระบบจะทำการลดหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อผู้กู้ยืมติดต่อชำระหนี้ปิดบัญชีที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา