กฎหมายยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กัญชา ข่าวMono29

สธ.ชี้แจงผลิต-ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

Home / ข่าวทั่วไป / สธ.ชี้แจงผลิต-ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำกฎหมายฉบับใหม่ อนุญาตให้ปลูกและผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและทางการแพทย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปลูกเสรี

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ซึ่งประเทศไทยมีการควบคุมที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเกี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษแห่งสหประชาชาติ ปี 1961 ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงควบคุมกัญชาอยู่ภายใต้อนุสัญญา

นอกจากนี้ มาตรา 21 ของกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ปี 2562 กำหนดบทเฉพาะกาล 5 ปี ให้การผลิตกัญชาทางการแพทย์ในประเทศเป็นภาครัฐดำเนินการ หรือหากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็ต้องร่วมกับรัฐ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทย ซึ่งเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ต้องอยู่ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ

ส่วน สาเหตุที่อนุญาตให้องค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาเป็นหน่วยงานแรก เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ทำการศึกษาวิจัยกัญชาตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษปี 2522 ตั้งแต่ปี 2561 และยังเตรียมการขออนุญาตปลูกมาระยะหนึ่งแล้ว มีการจัดทำโรงเรือนในระบบปิด และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อนการยื่นคำขออนุญาต

สำหรับการเปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชาของ อย.ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ป่วยหลายคนเสียเวลา เนื่องจากมาแจ้งผิดที่ เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด แต่มาแจ้งที่ อย. หรือเตรียมเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถรับแจ้งตามกฎหมายได้ จึงขอให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม และไปแจ้งการครอบครองกัญชาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่เจ้าตัวอาศัย แต่หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้มาที่ อย.

และกลุ่มผู้ป่วย ต้องเตรียมหนังสือรับรองของแพทย์ซึ่งระบุโรคหรืออาการของโรค และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตัวเองด้วย

สำหรับ ผู้มีคุณสมบัติแจ้งการครอบครองกัญชา ตามกฎหมายใหม่ มี 7 กลุ่ม ซึ่งการขออนุญาตต้องมีแบบแจ้งการครอบครอง (ยส.5) โครงการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของผู้ยื่นคำขอ ดังนี้ กรณีเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นหน่วยงานของรัฐ / ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องแสดงใบประกอบวิชาชีพ /สถาบันอุดมศึกษา หลักฐานแสดงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์