สงกรานต์ สุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิสรุปยอดผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงกว่า 1.87 ล้านคน

Home / ข่าวทั่วไป / สุวรรณภูมิสรุปยอดผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงกว่า 1.87 ล้านคน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2562 (รวม 10 วัน) มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 1.87 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.18

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้โดยสารมาใช้บริการในช่วงดังกล่าว จำนวน 1,874,866 คน หรือเฉลี่ยวันละ 187,487 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,533,096 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 341,770 คน

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนทั้งสิ้น 10,306 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,031 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.73 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 7,924 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 2,382 เที่ยวบิน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทสภ. มีผู้โดยสารใช้บริการสูงสุดในวันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นจำนวน 199,456 คน

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า การให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ. ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนและมีการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทุกด้าน และดำเนินงานตามนโยบายค่านิยม ทอท. 5 ประการ ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ โดยสิ่งที่ ทสภ. ให้ความสำคัญ คือ การร่วมใจในการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี