ข่าวสดวันนี้ ข้าราชการ เกษียณอายุ

มติ ครม.รับหลักการ กพ.แล้ว ให้ข้าราชการ อายุ 60 ปีทำงานต่อไปได้

Home / ข่าวทั่วไป / มติ ครม.รับหลักการ กพ.แล้ว ให้ข้าราชการ อายุ 60 ปีทำงานต่อไปได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ข้าราชการที่อายุ60ปี ที่สามารถทำงานต่อได้คือตำแหน่งวิชาการ ประเภทเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ทักษะพิเศษ
  • ไม่จำเป็นต้องทำตำแหน่งเดิม แต่สามารถทำหน้าที่ใหม่ตามที่กำหนด

มติ ครม. รับหลักการร่างกฎ ก.พ. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 60 ปีทำงานต่อไปได้ เฉพาะตำแหน่งวิชาการ ประเภทเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ พร้อมตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส ทักษะพิเศษ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (21 พ.ค. 2562) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่… ) พ.ศ…. ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

ซึ่งสาเหตุของการออกมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยตำแหน่งที่จะให้รับราชการต่อไปนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้นั้นครองอยู่เดิม แต่ต้องไม่เป็นการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่

ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 60 ปี ที่สามารถทำงานต่อไปได้ ต้องเป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ

แต่ทั้งนี้ให้สามารถนำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ แล้วแต่กรณี ซึ่งต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาให้รับราชการต่อไปได้

สำหรับข้าราชการตำแหน่งวิชาการ ตามรายงานจาก สำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ 2560 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 275,562 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ประเภททรงคุณวุฒิ มีจำนวน มีจำนวน 166 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.04, และประเภทเชี่ยวชาญ มีจำนวน 3,125 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.81,

ขณะที่ประเภททั่วไป มีจำนวนทั้งสิ้น 7,121 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ประเภทอาวุโส มีจำนวน 7,118 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1.85 ประเภททักษะพิเศษ มีจำนวน 3 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.001

ภาพจาก js100.com