มิจฉาชีพ

เตือน!! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยผู้พิการแทน

Home / ข่าวทั่วไป / เตือน!! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยผู้พิการแทน

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการขนส่งทางบกเตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างอาสา รับดำเนินการแทน เรื่องการขอรับเงินจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน
  • การดำเนินการต้องติดต่อกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเท่านั้น
  • กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้แอบอ้างอาสา รับดำเนินการแทน เรื่องการขอรับเงินจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น

กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่า ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวต้องติดต่อผ่านกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตามที่มีการประกาศเชิญชวนในแต่ละช่วงเท่านั้น

ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับคำขอ ทั้งนี้ หากมีกำหนดการในการเปิดรับคำขอดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

โดยแนวทางในการขอรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกรมการขนส่งทางบก จะต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนน และจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยที่สำคัญต้องมีใบรับรองแพทย์เฉพาะด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และผ่านการตรวจประเมินลักษณะความพิการจากแพทย์ (แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์) หรือนักวิชาชีพด้านฟื้นฟู (เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ เป็นต้น)

ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติจัดสรรของกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อุปกรณ์ที่ผู้พิการได้รับจัดสรรมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของร่างกายมากที่สุด ดังนั้น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

กรมการขนส่งทางบก จึงขอแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างอาสาให้ความช่วยเหลือ โดยเด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ Call Center 1584 หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยทางถนนให้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพความพิการของร่างกายผู้พิการมากที่สุด ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันหรือกลับสู่องค์กรที่ทำงานได้อย่างมีศักยภาพ

โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งธรรมดา หรือรถนั่งไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการกำหนด เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กำหนดจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนกลางเป็นประจำทุกเสาร์ – อาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน และส่วนภูมิภาคจัดประมูลตามกำหนดการประมูลของแต่ละจังหวัด ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย ศึกษารายละเอียดที่ www.tabienrod.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หรือ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด